9 maart 2022

0 REACTIE(S)

Verdrinkingen in Nederland nader beschouwd

Onlangs verscheen een rapport van de hand van Joost Bierens (Research Group Emergency and Disaster Medicine, Vrije Universiteit Brussel) en Jan Hoogenboezem (Centraal Bureau voor de Statistiek) waarin zij de verdrinkingen in Nederland in de periode 1998 – 2017 nader onder de loep hebben genomen. De jaarlijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gerapporteerde cijfers m.b.t. verdrinking betreffen alleen ingezetenen van Nederland. Bovendien hebben zij slechts betrekking op de zogeheten accidentele verdrinkingen. Verdrinkingen, bijvoorbeeld als gevolg van suïcide of een vervoersongeval blijven hiermee buiten beschouwing. Bierens en Hoogenboezem maakten een analyse van álle verdrinkingen en kwamen daarbij tot een aantal belangrijke bevindingen.

Risico’s blijken uiteen te lopen
De auteurs van het artikel brachten ook een aantal kenmerken van de verdronken personen gedetailleerd in kaart. Kijkend naar de man-vrouw verhoudingen blijken mannen een aanzienlijk hoger risico op verdrinking te lopen dan vrouwen (circa 2,5 maal). Ook personen met een niet-westerse achtergrond blijken een circa 2 maal zo hoog risico op verdrinking te lopen vergeleken met personen met een westerse achtergrond. Kijkend naar de factor leeftijd blijkt bij de categorie in de leeftijd 50-plus een hoger risico op verdrinking te bestaan.

De cijfers
Het totale aantal verdrinkingen in Nederland over genoemde 20-jarige periode bedroeg 5571 gevallen waarvan er 679 geen Nederlandse ingezetene waren. Van dit totaal betrof het in 2117 gevallen accidentele verdrinkingen. Een aantal van 2366 verdrinkingen was het gevolg van suïcide terwijl 905 gevallen gerelateerd waren aan een vervoersongeval. Tot slot was er een restcategorie van 183 gevallen als gevolg van andere oorzaken, zoals moord of doodslag, personen waarvan niet duidelijk is of ze per ongeluk of met opzet zijn verdronken, verdrinking door epilepsie en verdrinken na door het ijs te zijn gezakt. Het totale aantal verdrinkingen in deze periode lag hiermee bij benadering een factor 3,5 hoger dan de gebruikelijk gerapporteerde accidentele verdrinkingen van Nederlandse ingezetenen.

Trends
Over de eerste 10-15 jaar van de geanalyseerde periode neemt het aantal verdrinkingen over de gehele linie duidelijk af. Echter, in de afgelopen 5-10 jaar lijkt deze afname wat te stagneren en tekent zich op onderdelen zelfs een licht stijgende trend af.

Afsluitend
De bevindingen voortvloeiend uit dit onderzoek bieden waardevolle informatie om de landelijke aanpak m.b.t. het terugdringen van het aantal verdrinkingen te versterken. Allereerst zullen de gegenereerde data en de betreffende analyse door betrokken partijen nader besproken moeten worden om vervolgstappen te kunnen zetten. Nader inzicht in locaties en omstandigheden is daarbij van groot belang. Klik hier voor het gehele artikel.

Het bericht Verdrinkingen in Nederland nader beschouwd verscheen eerst op Nationale Raad Zwemveiligheid.

Bron: NRZ


Deze berichten zijn ook interessant

Laat een reactie achter

Jouw e-mailadres wordt niet openbaar geplaatst. Verplichte velden zijn gemarkeerd.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}